• Home
 • Audyt KRI, wdrożenie KRI

Audyt KRI, wdrożenie KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Usługa obejmuje opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami  ust. 1 i 2 § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526)

Pracujemy w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji, opracowanym na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą.

Kompleksowa analiza wszystkich zapisów Krajowych Ram Interoperacyjności obejmuje: 

 • weryfikację aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia,
 • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
 • weryfikację przeprowadzonej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz określenie działań minimalizujących to ryzyko,
 • sprawdzenie, czy osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań,
 • weryfikację zabezpieczeń przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
 • analizę ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez weryfikację: monitorowania dostępu do informacji, czynności zmierzających do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji,
 • weryfikację spełnienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,
 • analiza zapisów w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:

 • dbałości o aktualizację oprogramowania,
 • minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 • ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 • stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
 • redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
 • niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 • kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa.

 

Wyceń usługę

contact@safsec.eu, +48 602 384 179

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close